mr

Wat is de medezeggenschapsraad?
Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf.Het ministerie van Onderwijs vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad.

Wat zijn de taken?
De medezeggenschapsraad heeft als taak om de ouders en de leerkrachten te vertegenwoordigen in de schoolorganisatie.
De medezeggenschapsraad levert een actieve bijdrage aan het schoolbeleid, waarbij er zaken zijn waar de medezeggenschapsraad haar instemming aan moet geven. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad het recht om de directie gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

De directie en de medezeggenschapsraad werken nauw samen op het gebied van:
Schoolorganisatie
Veiligheid (in en rond school)
Het schoolplan
Communicatie en betrokkenheid naar ouders
Onderwijskundig beleid
Financieel beleid

Wie zitten in de medezeggenschapsraad?
Voorzitter: Ferry de Bont (leerkracht)
Penningmeester: Linda Baaij (leerkracht)
Leden: Joris van Dijke(ouder)
Jessie Claerhoudt (ouder)


Wat betekent de medezeggenschapsraad voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de medezeggenschapsraad zijn of haar stem laten horen. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad vertegenwoordigt de ouders van de school. De medezeggenschapsraad behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Hoe kom je in de medezeggenschapsraad?
De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen kiezen en zich verkiesbaar stellen. Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouder lid neemt voor drie jaar zitting in de medezeggenschapsraad, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat betekent de medezeggenschapsraad voor mij als leerkracht?
De medezeggenschapsraad is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de medezeggenschapsraad behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. U kunt via hen uw stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De medezeggenschapsraad behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Heeft u vragen en/of opmerkingen?
Mail ons..  mr.hetpalet@lpsnet.nl


Joris van Dijke en Jessie Claerhoudt zullen in de MR de ouders van de leerlingen van Het Palet vertegenwoordigen. Ferry de Bont en Linda Baaij zitten in de MR namens het team.

Wanneer er zaken spelen omtrent het onderwijs of de organisatie op Het Palet die u graag besproken wilt zien binnen de MR, kunt u contact opnemen met één van de leden of mailen naar mr.hetpalet@lpsnet.nl.

HET PALET DE PERFECTE MATCH VOOR JE KIND? WE KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!

Frans Halsstraat 25
4625 BR Bergen op Zoom

tel: 0164 258 259
email: hetpalet@lpsnet.nl

Onze school valt onder de Lowys Porquin Stichting die meer dan 30 scholen en kinderopvanglocaties in de regio verenigt.